Zakup zestawu Megger TDM 45-P (VLF sin 45 kV z przewodem HV 10m)

| | 0 Comments

Miejsce wystawienia ogłoszeniaBydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia28.09.2020r.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko

Krzysztof Majczyk– w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem

Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych

Telefon

726 490 093 – Krzysztof Majczyk

52 523 37 10 lub 668 253 139 – Monika Chmielecka

E-mail

krzysztof.majczyk@megazec.pl

monika.chmielecka@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego

„MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia OgólnePrzedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówieniaDostawa
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony.
Nazwa postępowaniaZakup zestawu Megger TDM 45-P (VLF sin 45 kV z przewodem HV 10m)
Numer postępowaniaPOST/MEG/FZ/34/2020
Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa obejmuje:

1. Zestaw TDM 45-P (VLF sin 45 kV z przewodem HV 10m)

2. przewód zasilający,

3. przewód uziemiający/ochronny 3 m,

4. oprogramowanie raportujące VLF Winkis,

5. torba na akcesoria,

6. certyfikat CE,

7. instrukcja obsługi w języku polskim

8. certyfikat kalibracji

Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SIWZ
Termin realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: pierwsza połowa października 2020r.

Miejsce dostawy„MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 1 85-950 Bydgoszcz NA TERENIE PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
Składanie ofert częściowychZamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniającychZamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert

100% cena

Termin związania ofertą30 dni liczone od terminu składania ofert.
WadiumNie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyNie dotyczy.
Negocjacje handloweZamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofertDo 01.10.2020r. do godz. 12:00
Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert

Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Uwagi:

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Nazwa dokumentu

Typ dokumentu

Wersja dokumentu

SIWZ.pdf

SIWZ

1

Zał. nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy.docx

SIWZ

1

Zał. nr 2 do SIWZ-Oświadczenie.docx

SIWZ

1

Zał. nr 3 do SIWZ-Wzór zamówienia.pdf

SIWZ

1