Zakup nowych monitorów komputerowych

| | 0 Comments

  
 Zakup nowych monitorów komputerowych
  
 Numer postępowania: POST/MEG/FZ/U/056/2021
Typ postępowania: Postępowanie niepubliczne
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Imię i nazwisko: Małgorzata Kozicka-Jankowska
Telefon: +48 726 490 103
Adres e-mail:malgorzata.kozicka@megazec.pl
  
 Formularz ogłoszenia uproszczonego
  
 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
  
 Nazwa zamawiającego:
„MEGAZEC” sp. z o.o.
 Miejscowość zamawiającego:
Bydgoszcz
 Adres zamawiającego:
ul. Energetyczna 6
 NIP:
953-24-29-518
 KRS:
0000120080
 Strona internetowa:
www.megazec.pl
  
 ORGANIZATOR
  
 Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
Biuro Zakupów
 Telefon do osoby kontaktowej:
+48 726 490 103
+48 726 490 080
 Osoba kontaktowa:
Małgorzata Kozicka-Jankowska- sprawy formalne
Zbigniew Brust –  sprawy techniczne
 Adres mailowy do osoby kontaktowej:
malgorzata.kozicka@megazec.pl
zbigniew.brust@megazec.pl
  
 Opis postępowania:
 Zakup nowych monitorów komputerowych w budżecie 9 999,00zł netto.
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  oferty zawierającej takie informacje jak:
producent, nazwa modelu, kod producenta oraz ilość monitorów jaką oferuje w podanym budżecie.
Monitor musi być zgodny z poniższą specyfikacją :
1. przeznaczenie: do pracy biurowej (bez multimediów i gier)
2. zabrania się miksowania w ofercie modeli, producentów i serii
3. tylko fabrycznie nowe (nie odnawiane)
4. Przekątna: min. 26″
5. format obrazu: 16:9
6. Rozdzielczość: min: 2560 x 1440
7. matryca: matowa
8. złącza: HDMI lub DisplayPort
9. kontrast dynamiczny: tak
10. gwarancja min. 24 miesiące

O wyborze oferty decydują kryteria oceny oferty (pkt.12)

 INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
  
 Miejsce realizacji zamówienia:
„MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz
 Termin wykonania zamówienia:
niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia
 Termin składania wniosków/ofert:
14.10.2021 godz. 10.00
biuro.zakupow@megazec.pl
 Czy jawne otwarcie ofert:
Nie
  
 Dodatkowe informacje:
 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
 5.1.O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 9.4  Procedury – Zakupy w „MEGAZEC sp. z o.o. (PROC.92518/E)
 6. Opis sposobu przygotowania oferty:
 6.1. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu – w formie elektronicznej na adres: biuro.zakupow@megazec.pl
 7. Na kompletną Ofertę składają się:
 7.1 Formularz ofertowy Wykonawcy
 8. Wyjaśnienia i modyfikacja Ogłoszenia:
 8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz o zmianę terminu do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
 8.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Ogłoszenia należy kierować do osoby uprawnionej
 9. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
 9.1. Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:
malgorzata.kozicka@megazec.pl- w sprawach formalnych lub zbigniew.brust@megazec.pl w sprawach technicznych
 10. Miejsce składania ofert:
biuro.zakupow@megazec.pl
 11. Termin związania z ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 12. Kryteria oceny ofert:
– 50% model monitora (specyfikacja: przekątna, rozdzielczość, odświeżanie, technologia panelu, itp.)

– 40% ilość monitorów w ofercie

– 9% gwarancja dłuższa niż 24 m-ce

– 1% akcesoria

 13. Informacje dotyczące zawarcia Umowy/udzielenia Zamówienia:
 13.1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, Zamawiający udzieli Zamówienia, na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.
 13.2. Zamawiający udostępnia Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie: http://www.megazec.pl/przetargi/OWZ , w którym zawarte są wszystkie zapisy formalno-prawne.
 13.3. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w dniu jego przekazania przez Zamawiającego. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może być przez Zamawiającego uznane za uchylanie od zawarcia zamówienia co skutkować może umieszczeniem Wykonawcy na liście Wykonawców niekwalifikowanych. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może skutkować odmową przyjęcia dostawy/wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
 13.4.  Niedotrzymanie w/w terminu może zostać potraktowane, jako uchylanie się od zawarcia Umowy/Zamówienia.
 13.5. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej/podpisania Zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
 13.6. Płatność : Fakturowanie jednoetapowe.
 13.8. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Za 30-sty dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
 13.9. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wystawiony winien być i przesłany na adres: „MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz,  NIP: 953-24-29-518
 13.10. Szczegółowe zasady płatności zostały ujęte w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: http://www.megazec.pl/przetargi/OWZ
 13.11. Rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych (PLN).
 14. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny Ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje badania kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny Ofert, do momentu wyboru Najkorzystniejszej Oferty albo unieważnienia Postępowania zakupowego.
 

15.  Negocjacje handlowe:

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych

 15.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu .
 15.2. Termin i miejsce negocjacji zostaną uzgodnione drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 15.3. Negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
 16. Informacje dodatkowe:
 16.1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej http://megazec.pl/przetargi/klauzula informacyjna w sprawie Ochrony Danych Osobowych. Wykonawcy zobowiązanisą do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
 16.2. „MEGAZEC” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
 16.3. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
 16.4. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów MEGAZEC, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
 16.5. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia,w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
 

16.6. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jestz zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów MEGAZEC sp. z o.o. (PROC 92518/E) obowiązującej od dnia 19.04.2021 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: http://megazec.pl/przetargi/, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.