Zakup 2 szt. spawarek oraz dostawa elektronarzędzi i narzędzi.

| | 0 Comments

OGŁOSZENIE

 

Miejsce sporządzenia Ogłoszenia Bydgoszcz
Data wystawienia Ogłoszenia 28.05.2020r.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko Adam Żywica – dotyczy dostawy elektronarzędzi i narzędzi

Piotr Matalewski – dotyczy zakupu 2 szt. spawarek

Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych

Telefon 502 700 023  – Adam Żywica

606 649 916 – Piotr Matalewski

726 490 076 – Sławomir Augustyniak

E-mail adam.zywica@megazec.pl

piotr.matalewski@megazec.pl

slawomir.augustyniak@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego „MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia Ogólne Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówienia Dostawa
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania „Zakup 2 szt. spawarek oraz dostawa elektronarzędzi i narzędzi”

1.      Część 1 – Zakup 2 szt. spawarek

2.      Część 2 – Zakup wkrętarki

3.      Część 3 – Zakup szlifierki

4.      Część 4 –  Zakup podnośnika kolejowego

Numer postępowania FZ/U/SA/017/20
Zakres zamówienia Zakres zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1.     nie podlega wykluczeniu,

2.     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.     posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

4.     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Przesłanki wykluczenia z postępowania 1.     W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:

a.        Wykonawca nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

b.       Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego

c.        Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa

d.       Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym

e.       wynika to z Procedury Ogólnej – System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE

f.         urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo–akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:

i.       o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

ii.     o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

iii.    skarbowe.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi

2.      W Postępowaniu zakupowym, Zamawiający wyklucza Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

3.     Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:

a.        Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie, albo odmówił zawarcia umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,

b.       ogłoszono upadłość bądź otwarto likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,

c.        uzasadnione jest podejrzenie, że zawarł z innym Wykonawcą lub podmiotem nie uczestniczącym w Postępowaniu zakupowym, porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w Postępowaniu zakupowym

Termin realizacji zamówienia do 10.06.2020r.
Miejsce dostawy przedmiotu  zamówienia „MEGAZEC” Sp. z o.o. na terenie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 1.
Składanie ofert częściowych Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert Cena – 100%
Termin związania ofertą 30 dni liczone od terminu składania ofert.
Wadium Nie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Aukcja elektroniczna lub/i negocjacje handlowe Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofert do 01.06.2020r. do godz. 12.00
Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert Ofertę należy przesłać na adres e-mail: biuro.zakupow@megazec.pl
UWAGI: 1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami zawartymi w IWZ i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OWZ (Ogólne Warunki Zamówienia) zamieszczonymi na stronie internetowej Spółki www.megazec.pl/przetargi/OWZ i przestrzegania ich zapisów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

5. Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

6. Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

7. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

Nazwa dokumentu Typ dokumentu Wersja dokumentu
Zał. nr 1 – Zakres zamówienia Ogłoszenie 1
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy Ogłoszenie 1
Zał. nr 3 – Wzór zamówienia Ogłoszenie 1