Zagospodarowanie odpadów

| | 0 Comments

Miejsce sporządzenia OgłoszeniaBydgoszcz
Data wystawienia Ogłoszenia29.04.2020r.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko

Elżbieta Raczyńska – w zakresie zagadnień technicznych

Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych

Telefon

726 490 062  – Elżbieta Raczyńska

668 253 139 – Monika Chmielecka

E-mail

elzbieta.raczynska@megazec.pl

monika.chmielecka@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego

„MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia OgólnePrzedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówieniaNajem/Usługa
Tryb udzielenia zamówieniaprzetarg nieograniczony
Nazwa postępowaniaZagospodarowanie odpadów.
Numer postępowaniaFZ/U/MCH/015/20
Opis przedmiotu zamówieniaZgodnie z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia- Opis przedmiotu zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1.     nie podlega wykluczeniu,

2.     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.     posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

4.     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Przesłanki wykluczenia z postępowania

1.     W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:

a.        Wykonawca nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

b.       Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego

c.        Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa

d.       Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym

e.       wynika to z Procedury Ogólnej – System Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE

f.         urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo–akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:

i.       o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

ii.     o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

iii.    skarbowe.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi

2.      W Postępowaniu zakupowym, Zamawiający wyklucza Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

3.     Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:

a.        Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie, albo odmówił zawarcia umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,

b.       ogłoszono upadłość bądź otwarto likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,

c.        uzasadnione jest podejrzenie, że zawarł z innym Wykonawcą lub podmiotem nie uczestniczącym w Postępowaniu zakupowym, porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w Postępowaniu zakupowym

Termin realizacji zamówieniamaj – grudzień 2020r.
Składanie ofert częściowychZamawiający  zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniającychZamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofertCena – 100% ceny całościowej.
Termin związania ofertą30 dni liczone od terminu składania ofert.
Termin płatnościprzelew 30 dni
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyZamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Aukcja elektroniczna lub/i negocjacje handloweZamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofert04.05.2020r. do godz. 13.00
Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu Wykonawcy w oparciu o dane z Opisu przedmiotu zamówienia.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofertOfertę należy przesłać na adres e-mail: biuro.zakupow@megazec.pl
UWAGI:

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami zawartymi w IWZ i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OWZ (Ogólne Warunki Zamówienia) zamieszczonymi na stronie internetowej Spółki www.megazec.pl/przetargi/OWZ i przestrzegania ich zapisów.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

5. Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

6. Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

7. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Nazwa dokumentuTyp dokumentuWersja dokumentu
Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdfOgłoszenie1
Zał. nr 2-Wzór zamówienia.pdfOgłoszenie1