MODYFIKACJA OGŁOSZENIA -Wykonanie usługi czyszczenia instalacji mokrego odsiarczania spalin w PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże

| | 0 Comments

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA: ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 17.03.2020 GODZ. 11.00

Miejsce wystawienia ogłoszenia

Bydgoszcz

Data wystawienia ogłoszenia

09.03.2020r.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI

Imię i nazwisko

Mariusz Maćkiewicz – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem

Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych

Telefon

52 523 37 34 lub 667 067 111 – Mariusz Maćkiewicz

52 523 37 10– Monika Chmielecka

E-mail

mariusz.mackiewicz@megazec.pl

monika.chmielecka@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa i adres Zamawiającego

„MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

Postanowienia Ogólne

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie https:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.

Typ zamówienia

Usługa

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony.

Nazwa postępowania

Wykonanie usługi czyszczenia instalacji mokrego odsiarczania spalin w PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże

Numer postępowania

FZ/MCH/005/20

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis postępowania oraz przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SIWZ

Termin realizacji zamówienia

od momentu podpisania Umowy do 12.2021r.

Miejsce wykonania przedmiotu  zamówienia

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia Wybrzeże

Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.

Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.

Informacje o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Kryteria oceny ofert

Cena – 100%.

Termin związania ofertą

60 dni liczone od terminu składania ofert.

Wadium

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

Aukcja elektroniczna/Negocjacje handlowe

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacje handlowe.

Termin składania ofert

Do 13.03.2020r. do godz. 11:00

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert

Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Uwagi:

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Nazwa dokumentu

Rozmiar pliku

Typ dokumentu

Wersja dokumentu

SIWZ.pdf

0,75 MB

SIWZ

1

Zał.nr 1 do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia.pdf

1,24 MB

SIWZ

1

Zał. nr 2-Formularz ofertowy.docx

0,11 MB

SIWZ

1

Zał. nr-3 do SIWZ- Załącznik Cenowy do formularza ofertowego.xlsx

0,03 MB

SIWZ

1

Zał. nr 4 do SIWZ-Oświadczenie.docx

0,1 MB

SIWZ

1

Zał. nr 5 do SIWZ-Projekt Umowy.pdf

1,47 MB

SIWZ

1