Wybór jednostki certyfikującej System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015

| | 0 Comments

Miejsce wystawienia ogłoszeniaBydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia24.08.2020r.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko

Elżbieta Raczyńska – w zakresie zagadnień związanych z Zamówieniem

Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych

Telefon

52 523 37 18 lub 726 490 062 – Elżbieta Raczyńska

52 523 37 10 lub 668 253 139– Monika Chmielecka

E-mail

elzbieta.raczynska@megazec.pl

monika.chmielecka@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego

„MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia OgólnePrzedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówieniaUsługa
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony.
Nazwa postępowaniaWybór jednostki certyfikującej System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2015
Numer postępowaniaPOST/MEG/FZ/U/29/2020
Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie dotyczy wyboru jednostki certyfikującej System

Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 dla zakresu

Projektowanie, wykonawstwo i remonty instalacji, sieci i

rozdzielni elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia.

Postępowanie obejmuje audit recertyfikujący posiadanego Systemu

Zarządzania Jakością oraz dwa audity nadzoru

Warunki udziału w postępowaniu

W Postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego mogą

ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

4) posiadają polską (PCA) i zagraniczną akredytację dla ISO 9001:2015 w branży kod NACE/PKD 33.14

5) Ilość aktywnych, nadzorowanych przez jednostkę certyfikatów ISO 9001 w branży kod NACE/PKD 33.14 powinna wynosić min. 10 certyfikatów.

Termin realizacji zamówieniakoniec września 2020 – wrzesień 2022
Miejsce dostawy  zamówienia„MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz
Składanie ofert częściowychZamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniającychZamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert

100%- cena jednostkowa

= cena jednostkowa

gdzie:

cena końcowa = cena auditu ponownej certyfikacji + I audit nadzoru + II audit nadzoru

ilość certyfikatów = ilość aktywnych certyfikatów w branży kod NACE/PKD 33.14

Termin związania ofertą30 dni liczone od terminu składania ofert.
WadiumNie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyNie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handloweZamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofertDo 28.08.2020r. do godz. 12:00
Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty Wykonawcy

W ofercie należy podać:

  •  cenę auditu ponownej certyfikacji
  • cenę za I audit nadzoru
  • cenę za II audit nadzoru
  • ilość certyfikatów

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert

Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Tylko oferty przesłane na powyższy adres będą podlegały ocenie.

Uwagi:

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Nazwa dokumentuTyp dokumentuWersja dokumentu
zał. nr 1 do Ogłoszenia – Wzór Umowy.docOgłoszenie1