Sukcesywny zakup wraz z dostawą odzieży ochronno-roboczej dla „MEGAZEC” sp. z o.o. w Bydgoszczy

| | 0 Comments

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z  DNIA 07.02.2022r.:  ZMIANA ZAŁ. NR 5 – WZÓR UMOWY

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z  DNIA 03.02.2022r.:  ZMIANA ZAŁ. NR 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z  DNIA 03.02.2022r.: ODPOWIEDZI NA PYTANIA, 

ZAŁ. NR 3 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ ZAŁ. NR 4 – FORMULARZ CENOWY 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z DNIA 01.02.2022r.: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 09.02.2022r. GODZ. 12:00

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z  DNIA 31.01.2022r.: PKT 7 SWZ  ORAZ MODYFIKACJA §3 ZAŁ. NR 5 -WZÓR UMOWY

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z  DNIA 31.01.2022r.:ZMIANA ZAŁ. NR 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z  DNIA 26.01.2022r.:ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 04.02.2022r. GODZ. 10:00

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia 18.01.2022r.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko Małgorzata Kozicka – Jankowska
Telefon 52 523 3757 lub 726 490 103
E-mail malgorzata.kozicka@megazec.pl
 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego „MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia Ogólne Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówienia    Dostawa
Tryb udzielenia zamówienia    Przetarg nieograniczony.
Nazwa postępowania Sukcesywny zakup wraz z dostawą odzieży ochronno-roboczej dla „MEGAZEC” sp. z o.o. w Bydgoszczy
Numer postępowania  POST/MEG/WK/003/2022
Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis postępowania oraz przedmiotu zamówienia określono w SWZ.
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SWZ
Termin realizacji zamówienia Od chwili  podpisania Umowy na okres 24 m-cy
Miejsce dostawy  zamówienia „MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz
Składanie ofert częściowych Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych zgodnie z SWZ pkt.4.4
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składnie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert Cena – 100%.

`

 

Termin związania ofertą 60 dni liczone od terminu składania ofert.
Wadium Nie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handlowe Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacje handlowe.
Termin składania ofert Do  28.01.2022r. do godz. 12:00
Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Tylko oferty przesłane na powyższy adres będą podlegały ocenie.

Uwagi: 1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

Nazwa dokumentu Typ dokumentu Wersja dokumentu
SWZ. SWZ 1
Zał. nr 1 -Formularz ofertowy SWZ 1
Zał. nr 2 do SWZ – Oświadczenie SWZ 1
Zał. nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia SWZ 1
Zał. nr 4- Formularz cenowy SWZ 1
Zał. nr 5 do SWZ – Wzór Umowy SWZ 1
Zał. nr 6 do SWZ – Logo firmy

SWZ_modyfikacja.

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy_ modyfikacja

Odpowiedzi na pytania

Zał. nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia_modyfikacja

SWZ_modyfikacja31012022

Zał. nr 5 do SWZ – Wzór Umowy._modyfikacja31012022

Odpowiedzi na pytania_03.02.

Zał. nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia_ modyfikacja 03.02.

Zał. nr 4- Formularz cenowy_modyfikacja_03.02.

Zał. nr 3 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia_ modyfikacja 03.02 v2 .

Zał. nr 5 do SWZ – Wzór Umowy._modyfikacja_07022022

 

SWZ 1