Modyfikacja ogłoszenia -Sukcesywne zakupy wraz z dostawą środków ochrony osobistej

| | 0 Comments

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKÓW Z DNIA 17.05.2021r:

  1. Odpowiedzi do pytań Wykonawców
  2. Załącznik do SWZ nr 2- formularz cenowy
Miejsce wystawienia ogłoszeniaBydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia12.05.2021
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwiskoMałgorzata Kozicka-Jankowska
Telefon52 523 37 57 lub tel. kom. 726 490 103 – Małgorzata Kozicka-Jankowska
E-mailmalgorzata.kozicka@megazec.pl
 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego

„MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia OgólnePrzedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówieniaDOSTAWA
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony.
Nazwa postępowaniaSukcesywne zakupy wraz z dostawą środków ochrony osobistej                                                                                                                       
Numer postępowaniaPOST/MEG/FZ/U/012/2021
Opis przedmiotu zamówieniaSzczegółowy opis postępowania oraz przedmiotu zamówienia określono w SWZ.
Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SWZ
Termin realizacji zamówienia12 m-cy  od podpisania zamówienia
Miejsce dostawy  zamówienia„MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz
Składanie ofert częściowychZamawiający zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofertCena – 100%.
  Termin związania ofertą30 dni liczone od terminu składania ofert.
WadiumNie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyNie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handloweZamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofertDo 19.05.2021r. do godz. 12:00
Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert

Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Tylko oferty przesłane na powyższy adres będą podlegały ocenie.

Uwagi:

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Nazwa dokumentuTyp dokumentuWersja dokumentu
SWZSWZ1
Zał. nr 1 -Formularz ofertowySWZ1
Zał. nr 2- Formularz cenowySWZ1
Zał. nr 3 do SWZ – Wzór zamówieniaSWZ1
  1. Odpowiedzi do pytań
  2. Zał. do SWZ nr 2- Formularz cenowy- modyfikacje