Sukcesywne zakupy wraz z dostawą elementów złącznych

| | 0 Comments

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia 17.05.2021
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko Małgorzata Kozicka-Jankowska
Telefon 52 523 37 57 lub tel. kom. 726 490 103 – Małgorzata Kozicka-Jankowska
E-mail malgorzata.kozicka@megazec.pl
 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego „MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia Ogólne Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówienia DOSTAWA
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony.
Nazwa postępowania Sukcesywne zakupy wraz z dostawą elementów złącznych
Numer postępowania POST/MEG/FZ/U/014/2021
Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis postępowania oraz przedmiotu zamówienia określono w SWZ.
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SWZ
Termin realizacji zamówienia 18 m-cy  od podpisania zamówienia
Miejsce dostawy  zamówienia „MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz
Składanie ofert częściowych Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert Cena – 100%.
  Termin związania ofertą 30 dni liczone od terminu składania ofert.

 

Wadium Nie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handlowe Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofert Do 25.05.2021r. do godz. 12:00
Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Tylko oferty przesłane na powyższy adres będą podlegały ocenie.

Uwagi: 1.      Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.     Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.     Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.     Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.     Wykonawca, przystępując do udziału w Postępowaniu Zakupowym, oświadcza, iż zapoznał się ze Wzorem Zamówienia, będącym załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7.     Wykonawca, zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na warunkach określonych w Zamówieniu,  w dniu jego przekazania przez Zamawiającego. Brak przesłania potwierdzenia w ww. terminie może być przez Zamawiającego uznane za uchylenie od zawarcia zamówienia co może skutkować odmową odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

8.     Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

9.     Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

a.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest „MEGAZEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Energetyczna 6.

b.     W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Osobą Wykonującą Czynności Inspektora Ochrony Danych powołaną w „MEGAZEC” Sp. z o.o. pod adresem e-mail: rodo@megazec.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie 21.1 powyżej.

c.      Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

d.     Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

e.     Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

f.      Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą być przekazywane Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE w przypadku, gdy po obu Stronach wystąpi dążenie do zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

g.     Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

h.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane..

 

Nazwa dokumentu Typ dokumentu Wersja dokumentu
SWZ SWZ 1
Zał. nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy SWZ 1
Zał. nr 2 do SWZ -Formularza cenowy SWZ 1
Zał. nr 3 do SWZ – Wzór zamówienia SWZ 1