MODYFIKACJA OGŁOSZENIA: Sukcesywne dostawy olejów i smarów dla „MEGAZEC” sp. z o.o. w Bydgoszczy

| | 0 Comments

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: TERMIN UPŁYWA 31.05.2021 O GODZ. 12:00

MODYFIKACJA ZAŁACZNIKÓW z dnia 19.05.2021 

  1. Odpowiedzi do pytań Wykonawców cz. II
  2. Zał. nr 3 do SWZ – Oświadczenie
  3. Zał. nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy – modyfikacja
Miejsce wystawienia ogłoszeniaBydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia28.04.2021
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko

Małgorzata Kozicka-Jankowska – w kwestiach formalnych

Krzysztof Cichocki – w kwestiach technicznych

Telefon

52 523 37 57 lub tel kom. 726 490 103 – Małgorzata Kozicka-Jankowska

52 523 37 28 lub tel. kom. 726 490 063 – Krzysztof Cichocki

E-mail

malgorzata.kozicka@megazec.pl

krzysztof.cichocki@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego

„MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia OgólnePrzedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówieniaDOSTAWA
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony.
Nazwa postępowania

Sukcesywne dostawy olejów i smarów  dla „MEGAZEC” sp. z o.o. w Bydgoszczy

  

Numer postępowaniaPOST/MEG/FZ/U/008/2021
Opis przedmiotu zamówieniaSzczegółowy opis postępowania oraz przedmiotu zamówienia określono w SWZ.
Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SWZ
Termin realizacji zamówieniado 31.12.2022r.
Miejsce dostawy  zamówienia„MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz
Składanie ofert częściowychZamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniającychZamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofertCena – 100%.
Termin związania ofertą30 dni liczone od terminu składania ofert.
WadiumNie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyNie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handloweZamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofertDo 06.05.2021r. do godz. 12:00
Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 1 do SWZ.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert

Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Tylko oferty przesłane na powyższy adres będą podlegały ocenie.

Uwagi:

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Nazwa dokumentuTyp dokumentuWersja dokumentu
SWZSWZ1

 Zał. nr 1 -Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a do SWZ – Parametry techniczno-jakościowe smarów

SWZ1
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz Cenowo – TechnicznySWZ1
Zał. 4 do SWZ_Wzór umowySWZ1

Odpowiedzi do pytań Wykonawców

zał. 4 SWZ_Wzór umowy- modyfikacja

Załącznik nr 1a do SWZ – Parametry techniczno-jakościowe smarów-modyfikacja

Odpowiedzi do pytań cz. II

Zał. nr 3 do SWZ – Oświadczenie

Zał. nr 2 do SWZ – Formularz Cenowo – Techniczny- modyfikacja