Sprawdzenie powiązań pól zasilających z systemem technologicznym OVATION wraz z ich uruchomieniem dla:„Modernizacji rozdzielni R4” oraz „Modernizacji rozdzielni 6 kV ROW1/ROW2”

| | 0 Comments

Miejsce wystawienia ogłoszeniaBydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia10.07.2020r.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko

Marcin Kowalski – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem

Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych

Telefon

602 115 836 – Marcin Kowalski

726 490 079 – Sławomir Augustyniak

E-mail

marcin.kowalski@megazec.pl

slawomir.augustyniak@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego

„MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia OgólnePrzedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówieniaUsługa
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony.
Nazwa postępowania

Sprawdzenie powiązań pól zasilających z systemem technologicznym OVATION wraz z ich uruchomieniem dla:

a.       „Modernizacja rozdzielni R4”

b.       „Modernizacja rozdzielni 6 kV ROW1/ROW2”

Numer postępowaniaPOST/MEG/FZ/21a/2020
Opis przedmiotu zamówienia

Sprawdzenie powiązań pól zasilających z systemem technologicznym OVATION wraz z ich uruchomieniem dla:

a.          „Modernizacja rozdzielni R4”

b.          „Modernizacja rozdzielni 6 kV ROW1/ROW2”

Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SIWZ
Termin realizacji zamówienia

1.       Konfiguracja i uruchomienie zabezpieczeń dla:

a.       „Modernizacja rozdzielni R4”: 25.09.20r

b.       Konfiguracja i uruchomienie zabezpieczeń dla: „Modernizacja rozdzielni 6 kV ROW1/ROW2”: 11.09.20r

Miejsce wykonania przedmiotu  zamówieniaPGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
Składanie ofert częściowychZamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniającychZamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofertCena – 100%.
Termin związania ofertą60 dni liczone od terminu składania ofert.
WadiumNie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyNie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handloweZamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacje handlowe.
Termin składania ofertDo 16.07.2020r. do godz. 11:00
Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert

Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Uwagi:

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Nazwa dokumentuTyp dokumentuWersja dokumentu
SIWZ.pdfSIWZ1
Zał. nr 1do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWYSIWZ1
Zał. nr 2 do SIWZ – OświadczenieSIWZ1
Zał. nr-3 do SIWZ-Wzór zamówienia.pdfSIWZ1
zał. nr 4 do SIWZ OWZ-Ogólne Warunki Zamówienia.pdfSIWZ1