Pobór i analiza próbek odpadów o kodach 10 01 07 i 10 01 21 oraz opracowanie karty charakterystyki obu odpadów

| | 0 Comments

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia 28.01.2021r.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI

Imię i nazwisko Elżbieta Raczyńska – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem

Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem

Telefon 726 490 062 – Elżbieta Raczyńska

52 523 37 11– Sławomir Augustyniak

E-mail elzbieta.raczyńska@megazec.pl

slawomir.augustyniak@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa i adres Zamawiającego „MEGAZEC” sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia Ogólne Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówienia Usługa
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony.
Nazwa postępowania „Pobór i analiza próbek odpadów o kodach 10 01 07 i 10 01 21 oraz opracowanie karty charakterystyki obu odpadów”
Numer postępowania POST/MEG/FZ/S/007/2021
Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne

Termin realizacji zamówienia Termin realizacji przedmiotu zamówienia: luty-marzec 2021r.
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Składanie ofert częściowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert   100% cena
Termin związania ofertą 30 dni liczone od terminu składania ofert.
Wadium Nie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie dotyczy.
Negocjacje handlowe lub aukcja internetowa Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych.
Termin składania ofert Do 03.02.2021r. do godz. 12:00
Sposób przygotowania oferty 1.  Oferta powinna być sporządzona na formularzu Wykonawcy

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Uwagi: 1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

Nazwa dokumentu Wersja dokumentu
Zał. nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia

1

Zał. nr 2 do Ogłoszenia – Wzór Zamówienia

1