Pobór i analiza próbek odpadów o kodach 10 01 07 i 10 01 21 oraz opracowanie karty charakterystyki obu odpadów

| | 0 Comments

 

      Bydgoszcz dn. 09.02.2021r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w związku z akceptacją wyników zakończyliśmy procedurę postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pobór i analiza próbek odpadów o kodach 10 01 07 i 10 01 21 oraz opracowanie karty charakterystyki obu odpadów”  – (postępowanie nr POST/MEG/FZ/S/007/2021).

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

Lp.

Dane Wykonawcy

1

Centrum Badania i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

ul. Lędzińska 8

43-143Lędziny

 

Wykonawcą dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu zakupowym i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.