Opracowanie projektu budowlanego i dostarczenie wymaganej w OPZ dokumentacji

| | 0 Comments

Opracowanie projektu budowlanego i dostarczenie wymaganej w OPZ dokumentacji
 
Numer postępowania: POST/MEG/FZ/U/062/2021
Typ postępowania: Postępowanie niepubliczne
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
Imię i nazwisko: Monika Chmielecka
Telefon: +48 668 253 139
Adres e-mail:monika.chmielecka@megazec.pl
 
Formularz ogłoszenia uproszczonego
 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO
 
Nazwa zamawiającego:
„MEGAZEC” sp. z o.o.
Miejscowość zamawiającego:
 Bydgoszcz
Adres zamawiającego:
ul. Energetyczna 6
NIP:
953-24-29-518
KRS:
0000120080
Strona internetowa:
www.megazec.pl
 
ORGANIZATOR
 
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
Biuro Zakupów
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 668 253 139
Osoba kontaktowa:
Monika Chmielecka- sprawy formalne
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
monika.chmielecka@megazec.pl
 
Opis postępowania:
Opracowanie projektu budowlanego i dostarczenie wymaganej w OPZ dokumentacji
Szczegółowy opis znajduje się w załącznikach: 1,2,3,4
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
 
Miejsce realizacji zamówienia:
„MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz
Termin wykonania zamówienia:
15.12.2021r.
Termin składania wniosków/ofert:
15.11.2021 godz. 10.00
biuro.zakupow@megazec.pl
Czy jawne otwarcie ofert:
Nie 
 
Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
5.1.O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 9.4  Procedury – Zakupy w „MEGAZEC” sp. z o.o. (PROC.92518/E)
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
6.1. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu – w formie elektronicznej na adres: biuro.zakupow@megazec.pl
7. Na kompletną Ofertę składają się:
7.1 Formularz ofertowy Wykonawcy
8. Wyjaśnienia i modyfiakcja Ogłoszenia:
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz o zmianę terminu do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
8.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Ogłoszenia należy kierować do osoby uprawnionej
9. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
9.1. Korespondencję należy kierować do osób uprawnionych drogą elektroniczną na adres e-mail:
monika.chmielecka@megazec.pl – w sprawach formalnych lub adam.zywica@megazec.pl lub ryszard.tomczyk@megazec.pl – w sprawach technicznych
10. Miejsce składania ofert:
biuro.zakupow@megazec.pl
11. Termin związania z ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
12. Kryterium oceny ofert:
-100% cena                                                                                                                                                                            
13. Informacje dotyczące zawarcia Umowy/udzielenia Zamówienia:
13.1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, Zamawiający udzieli Zamówienia, na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.
13.2. Zamawiający udostępnia Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie: http://www.megazec.pl/wp-content/uploads/2021/10/OWZ-uslugi-i-roboty-budowlane.pdf , w którym zawarte są wszystkie zapisy formalno-prawne.
13.3. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji w dniu jego przekazania przez Zamawiającego. Brak przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może być przez Zamawiającego uznane za uchylanie od zawarcia zamówienia co skutkować może umieszczeniem Wykonawcy na liście Wykonawców niekwalifikowanych. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w w/w terminie może skutkować odmową przyjęcia dostawy/wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
13.4.  Niedotrzymanie w/w terminu może zostać potraktowane, jako uchylanie się od zawarcia Umowy/Zamówienia.
13.5. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej/podpisania Zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
13.6. Płatność : Fakturowanie jednoetapowe.
13.8. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Za 30-sty dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
13.9. Faktura, rachunek lub faktura, rachunek korygujący wystawiony winien być i przesłany na adres: „MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz,  NIP: 953-24-29-518
13.10. Szczegółowe zasady płatności zostały ujęte w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: http://www.megazec.pl/wp-content/uploads/2021/10/OWZ-uslugi-i-roboty-budowlane.pdf
13.11. Rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych (PLN).
14. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny Ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje badania kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny Ofert, do momentu wyboru Najkorzystniejszej Oferty albo unieważnienia Postępowania zakupowego.
15.  Negocjacje handlowe:
15.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu .
15.2. Termin i miejsce negocjacji zostaną uzgodnione drogą elektroniczną lub telefoniczną.
15.3. Negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
16. Informacje dodatkowe:
16.1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej http://megazec.pl/przetargi/klauzula informacyjna w sprawie Ochrony Danych Osobowych. Wykonawcy zobowiązanisą do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
16.2. „MEGAZEC” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
16.3. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
16.4. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów MEGAZEC, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
16.5. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia,w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
16.6. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów MEGAZEC sp. z o.o. (PROC 92518/E) obowiązującej od dnia 19.04.2021 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: http://megazec.pl/przetargi/, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
 
Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (1).pdf
Załącznik nr 2- Opis Przedmiotu Zamówienia (II)
Załącznik nr 3 – Schemat ideowy stacji
Załącznik nr 4 -Standardy techniczne stacji.pdf
Załącznik nr 5 Wzór zamówienia