Odbiór i zagospodarowanie odpadów

| | 0 Comments

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia 16.09.2021r.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko Elżbieta Raczyńska – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem

Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem

Telefon 726 490 062 – Elżbieta Raczyńska

668 253 139 – Monika Chmielecka

E-mail elzbieta.raczynska@megazec.pl

monika.chmielecka@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego „MEGAZEC” sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia Ogólne Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówienia Usługa
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony.
Nazwa postępowania Odbiór i zagospodarowanie odpadów
Numer postępowania POST/MEG/FZ/018/2021
Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SWZ
Termin realizacji zamówienia  Termin realizacji przedmiotu zamówień opisano w pkt.7 SWZ
Miejsce realizacji zamówienia „MEGAZEC” sp. z o.o., na terenie PGE EC SA Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy ul. Energetyczna 1 i ul. Żeglarska
Składanie ofert częściowych Zamawiający  zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert  100% cena
Termin związania ofertą 60 dni liczone od terminu składania ofert.
Wadium Nie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie dotyczy.
Negocjacje handlowe Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofert Do 23.09.2021r. do godz. 10:00
Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Uwagi: 1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Nazwa dokumentu Typ dokumentu Wersja dokumentu
SWZ.pdf SWZ 1
Zał. nr 1 do SWZ -OPZ.pdf SWZ 1
Zał. nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy SWZ 1
Zał. nr 2a do SWZ -Formularz cenowy SWZ 1
Zał. nr 3 do SWZ – Oświadczenie SWZ 1
Zał. nr 4 do SWZ- Wzór Zamówienia SWZ 1