Dostawa wyrobów hutniczych

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Dostawa wyrobów hutniczych”

Postępowanie nr FZ/SA/008/19

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2019r. o godzinie 1300

Załączone Pliki:

Ogloszenie -zobacz

SIWZ-zobacz

Zał. nr 1 do SIWZ-wykaz stali-zobacz

Zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Zał. nr 1 do Formularza ofertowego

Zał. nr 3 – Wzór zamówienia + OWZ-zobacz