Dostawa wyrobów hutniczych

| | 0 Comments

 

 

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia 07.05.2021

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI

Imię i nazwisko Małgorzata Kozicka-Jankowska- w kwestiach formalnych

Adam Żywica – w kwestiach technicznych

Telefon 52 523 37 57 lub tel. kom. 726 490 103 – Małgorzata Kozicka-Jankowska

52 523 37 38 lub tel. kom. 502 700 023 – Adam Żywica

E-mail malgorzata.kozicka@megazec.pl

adam.zywica@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa i adres Zamawiającego „MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

Postanowienia Ogólne Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówienia DOSTAWA
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony.
Nazwa postępowania Dostawa wyrobów hutniczych.
Numer postępowania POST/MEG/FZ/U/011/2021
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa wyrobów hutniczych wg. Wykazu stali – Załącznik nr 2 formularz cenowy.
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz o dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2.      Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

4.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5.      Wykonają wycenę poszczególnych pozycji wraz z podaniem całkowitej, niezmiennej w czasie trwania postępowania wartości Oferty, sporządzoną w oparciu o Wykaz stali wg Załącznika. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane również z dostawą,  aktualnymi atestami  materiałowymi 3.1 oraz z naddatkami hutniczymi.

6.      Dostawca gwarantuje, że dostarczony towar  będzie nowy, zgodny z warunkami Oferty, że jest wyprodukowany zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi w Polsce.

7.      Warunki płatności 30 dni.

Termin realizacji zamówienia Do 2 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia
Miejsce dostawy  zamówienia MEGAZEC” Sp. z o.o. na terenie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 1 .
Składanie ofert częściowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert Cena – 100%.
Termin związania ofertą 30 dni liczone od terminu składania ofert.
Wadium Nie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handlowe Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofert Do 12.05.2021r. do godz. 10:00
Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Tylko oferty przesłane na powyższy adres będą podlegały ocenie.

Uwagi: 1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

Nazwa dokumentu Typ dokumentu Wersja dokumentu
Zał.nr 1 Formularz ofertowy Ogłoszenie 1
Zał. nr 2 do Formularza cenowy Ogłoszenie 1
Zał. nr 3 do ogłoszenia – Wzór zamówienia Ogłoszenie 1