Dostawa wyrobów chemicznych- beton ogniotrwały BOS 135/5

| | 0 Comments

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia 21.06.2021r.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko Adam Żywica – w zakresie zagadnień technicznych związanych z Zamówieniem

Małgorzata Kozicka-Jankowska  – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem

Telefon 726-490-073– Adam Żywica

726 490 103 – Małgorzata Kozicka -Jankowska

E-mail adam.zywica@megazec.pl

malgorzata.kozicka@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego „MEGAZEC” sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia Ogólne Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówienia Dostawa
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony.
Nazwa postępowania   Dostawa wyrobów chemicznych- beton ogniotrwały BOS 135/5”
Numer postępowania POST/MEG/FZ/U/025/2021
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa wyrobów chemicznych- beton ogniotrwały BOS 135/5 w ilości 32T.
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1.      Posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności  wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu

2.      Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.      W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne

5.      Nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia,

Termin realizacji zamówienia 30% wartości zamówienia do 09.07.2021r.

Pozostała ilość do 31.08.2021r.

Miejsce realizacji zamówienia „MEGAZEC” sp. z o.o., ul. Energetyczna 6 85-950 Bydgoszcz
Składanie ofert częściowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert 1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 100% cena.

2.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:

a.     Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

b.     Oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zakupu,

3.     Oferta Wykonawcy jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa,

4.     Wykonawca nie poprawił omyłek w Ofercie lub nie wyraził zgody na ich poprawienie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

5.     Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie Zamawiającego,

6.     Oferta została złożona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji,

7.     Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą.

8.     Jeżeli, nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Ceny ofert dodatkowych nie mogą być wyższe od cen w ofertach złożonych pierwotnie.

9.     Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 1, oraz po przeprowadzonych negocjacjach handlowych. Do negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje prowadzone z Wykonawcami mają charakter poufny.

 

Sposób obliczenia ceny 1.     W obliczaniu ceny oferty, należy w Formularzu oferty – załącznik nr 1, określić wartość netto, wartość brutto (PLN) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz stawkę podatku VAT.

2.     W przypadku oczywistych omyłek w Ofercie Komisja przetargowa poprawia je i zawiadamia Wykonawcę o ich poprawieniu. W przypadku innych omyłek Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich poprawienia w wyznaczonym terminie.

Termin związania ofertą 60 dni liczone od terminu składania ofert.
Wadium Nie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie dotyczy.
Negocjacje handlowe Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofert Do 23.06.2021r. do godz. 12:00
Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 1 do Ogłoszenia.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Uwagi: 1.       Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.       Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.       Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.       Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.       Wykonawca, przystępując do udziału w Postępowaniu Zakupowym, oświadcza, iż zapoznał się ze Wzorem Zamówienia, będącym załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7.       Wykonawca, zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji na warunkach określonych w Zamówieniu,  w dniu jego przekazania przez Zamawiającego. Brak przesłania potwierdzenia w ww. terminie może być przez Zamawiającego uznane za uchylenie od zawarcia zamówienia co może skutkować odmową odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

8.       Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

9.       Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

a.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest „MEGAZEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Energetyczna 6.

b.     W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Osobą Wykonującą Czynności Inspektora Ochrony Danych powołaną w „MEGAZEC” Sp. z o.o. pod adresem e-mail: rodo@megazec.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie 21.1 powyżej.

c.      Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

d.     Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

e.     Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

f.      Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą być przekazywane Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE w przypadku, gdy po obu Stronach wystąpi dążenie do zawarcia umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

g.     Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.

h.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

Nazwa dokumentu Typ dokumentu Wersja dokumentu
Zał. nr 1 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy Ogłoszenie 1
Zał. nr 2 do Ogłoszenia -Wzór zamówienia Ogłoszenie 1