Dostawa rury

| | 0 Comments

„MEGAZEC” Spółka z o.o.

Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

Telefon: +48 52 372 85 66, Fax: +48 52 372 83 94

megazec@megazec.pl

Ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na realizacje zadania p.n.:

„Dostawa rury”

Postępowanie nr FZ/MCH/028/19

Termin składania ofert upływa w dniu

21.11.2019r. o godzinie 09:00

 

Załączone pliki:

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
  4. Zał nr 3 do SIWZ Projekt Umowa