MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji do pomieszczenia rozdzielni R4 dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy

| | 0 Comments

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA: ZAMIESZCZONO ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Miejsce wystawienia ogłoszeniaBydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia06.03.2020r.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko

Adam Żywica – w sprawach technicznych

Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych

Telefon

52 523 37 38 lub 502 700 023 – Adam Żywica

52 523 37 10– Monika Chmielecka

E-mail

adam.zywica@megazec.pl

monika.chmielecka@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego

„MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia OgólnePrzedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie https:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówieniaUsługa
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony.
Nazwa postępowaniaDostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji wentylacji i klimatyzacji do pomieszczenia rozdzielni R4 dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy
Numer postępowaniaFZ/MCH/004/20
Opis przedmiotu zamówieniaSzczegółowy opis postępowania oraz przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniuWarunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SIWZ
Termin realizacji zamówieniado 15.05.2020r.
Miejsce wykonania przedmiotu  zamówieniaMEGAZEC sp. z o.o. na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 1.
Składanie ofert częściowychZamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniającychZamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofertCena – 100%.
Termin związania ofertą30 dni liczone od terminu składania ofert.
WadiumNie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyNie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handloweZamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacje handlowe.
Termin składania ofertDo 13.03.2020r. do godz. 12:00
Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert

Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Uwagi:

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Dokumenty zamówienia:

Nazwa dokumentu

Rozmiar pliku

Typ dokumentu

Wersja dokumentu

SIWZ.pdf

743 KB

SIWZ

1

Zał. nr 1-Formularz ofertowy.docx

188 KB

SIWZ

1

Zał. nr 2 do SIWZ- Oświadczenie.docx

100 KB

SIWZ

1

Zał. nr 3 do SIWZ-Deklaracja poufności.docx

100 KB

SIWZ

1

Zał. nr 4 do SIWZ-Projekt zamówienia.pdf

112 KB

SIWZ

1

Odpowiedzi na pytania_11_03_2020.pdf

0,45 KB

INNE

1