Dostawa części do wentylatora młynowego.

| | 0 Comments

Miejsce wystawienia ogłoszeniaBydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia17.11.2020r.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI
Imię i nazwisko

Monika Chmielecka – w kwestiach formalnych związanych z postępowaniem

Piotr Matalewski – w kwestiach technicznych

Telefon

52 523 37 10 lub 668 253 139– Monika Chmielecka

52 523 37 41 lub 606 649 916 – Piotr Matalewski

E-mail

monika.chmielecka@megazec.pl

piotr.matalewski@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres Zamawiającego

„MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Postanowienia OgólnePrzedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówieniaUsługa
Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony.
Nazwa postępowaniaDostawa części do wentylatora młynowego
Numer postępowaniaPOST/MEG/FZ/U/36/2020
Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa części do wentylatora młynowego nr 32 według poniższej specyfikacji:

1.       Rura kwasoodporna fi 42,4×3,2mm gat. ASTM/ASME A/SA-312 TP-304/304L (1.4301) EN 10216-5 TC-1 dł. = 18m

2.       Rura kwasoodporna fi 21,3×3,2mm gat. ASTM/ASME A/SA-312 TP-304/304L (1.4301) EN 10216-5 TC-1 dł. = 6m

3.       Zawór kulowy kwasoodporny gwintowany DN 15 PN40 szt.8

4.       Zawór zwrotny kwasoodporny gwintowany DN 32 PN 40 szt. 1

5.       Śrubunki kwasoodporne DN 32 szt. 8

6.       Rura kwasoodporna fi 60,3×3,2mm gat. ASTM/ASME A/SA-312 TP-304/304L (1.4301) EN 10216-5 TC-1 dł. = 1m

7.       Kolana kwasoodporne fi 42,4×3,2mm gat. ASTM/ASME A/SA-312 TP-304/304L (1.4301) EN 10216-5 TC-1 szt. 6

8.       Redukcja kwasoodporna gwintowana ZW/ZW 60,3/42,4x 3,2mm szt.2

Transport elementów po stronie Dostawcy

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.    nie podlegają wykluczeniu,

2.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.    posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

4.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Termin realizacji zamówieniado 04.12.2020r.
Miejsce dostawy  zamówienia„MEGAZEC” sp. z o.o., na terenie PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 1 85-950 Bydgoszcz
Składanie ofert częściowychZamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniającychZamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofertCena – 100%.
Termin związania ofertą30 dni liczone od terminu składania ofert.
WadiumNie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyNie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handloweZamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych.
Termin składania ofertDo 20.11.2020r. do godz. 10:00
Sposób przygotowania oferty

1.  Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 2 do Ogłoszenia.

2.  Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert

Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Tylko oferty przesłane na powyższy adres będą podlegały ocenie.

Uwagi:

1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Nazwa dokumentuTyp dokumentuWersja dokumentu
Zał. nr 2-Formularz ofertowy.docxOgłoszenie1
Formularz cenowy.xlsxOgłoszenie1
Zał.nr 3-Zamówienie.pdfOgłoszenie1