Część I – Dostawa szaf zabezpieczeń, Część II – Wykonanie pełnej diagnostyki transformatora blokowego TG-2

| | 0 Comments

 

OGŁOSZENIE

Miejsce wystawienia ogłoszenia Bydgoszcz
Data wystawienia ogłoszenia 07.07.2020r.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT Z WYKONAWCAMI

Imię i nazwisko Marcin Kowalski – w zakresie zagadnień związanych z Zamówieniem

Sławomir Augustyniak – w kwestiach formalnych

Telefon 602 115 836 – Marcin Kowalski

52 523 37 11– Sławomir Augustyniak

E-mail marcin.kowalski@megazec.pl

slawomir.augustyniak@megazec.pl

 DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa i adres Zamawiającego „MEGAZEC” Sp. z o.o.

ul. Energetyczna 6

85-950 Bydgoszcz

KRS: 0000120080, NIP: 953-24-29-518, Kapitał Zakładowy: 4.199.000 zł

megazec@megazec.pl

INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

Postanowienia Ogólne Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w „MEGAZEC” Sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie http:/megazec.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Typ zamówienia Dla cz. I – Dostawa

Dla cz. II – Usługa

Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony.
Nazwa postępowania Część I – Dostawa szaf zabezpieczeń:

1.     Szaf zabezpieczeń system A i B wraz z wyposażeniem (listwy, przekaźniki, rejestratory).

2.     Szafa automatyki wyposażona w 2 rejestratory zakłóceń.

3.     Badania i prace uruchomieniowe układu wyprowadzenia mocy.

W ramach potencjalnego zadania: „Wymiana obwodów wtórnych na wyprowadzeniu mocy z TG-2” w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Część II – Wykonanie pełnej diagnostyki transformatora blokowego TG-2 w ramach zadania: „Wymiana obwodów wtórnych na wyprowadzeniu mocy z TG-2” w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Numer postępowania POST/MEG/FZ/25/2020
Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis postępowania oraz przedmiotu zamówienia określono w SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniu Warunki udziału w postępowaniu opisano w pkt. 8 SIWZ
Termin realizacji zamówienia Część I: do uzgodnienia

Część II: do uzgodnienia

Miejsce wykonania przedmiotu  zamówienia PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy, ul. Energetyczna 1.
Składanie ofert częściowych Zamawiający zezwala na składanie ofert częściowych.
Składanie ofert wariantowych Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
Informacje o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert Cena – 100%.
Termin związania ofertą 90 dni liczone od terminu składania ofert.
Wadium Nie dotyczy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nie dotyczy.
Aukcja elektroniczna/Negocjacje handlowe Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej i/lub negocjacje handlowe.
Termin składania ofert Do 13.07.2020r. do godz. 12:00
Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania wiążących oświadczeń woli przez Wykonawcę.

Miejsce składania ofert Ofertę (skan) należy przesłać do Biura Zakupów na adres email:

biuro.zakupow@megazec.pl

Tylko oferty przesłane na powyższy adres będą podlegały ocenie.

Uwagi: 1.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru oferty ostatecznej Wykonawca zapewni, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będzie świadczyć usługi/dostawy/roboty budowane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.  Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu/SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyny.

4.  Komisja przetargowa/Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń – upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, dlatego też poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.

5.  Warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Zamówienia/Umowy jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki.

6.  Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

 

Nazwa dokumentu Typ dokumentu Wersja dokumentu
SIWZ

SIWZ

1

Zał. nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

SIWZ

1

Zał. nr 2 do SIWZ – Oświadczenie (dotyczy części I)

SIWZ

1

Zał. nr 3 do SIWZ – Projekt Umowy (dotyczy części I)

SIWZ

1

Zał. nr 4 do SIWZ – Projekt Zamówienia (dotyczy części II)

SIWZ

1

Zał. nr 5 do części I – Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

1

Zał. nr 6 do części I – Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

1

Zał. nr 7 do części I – Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

1

Zał. nr 8 do części II – Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ

1