Polityka jakości

„MEGAZEC” sp. z o.o.  posiada:

– System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, wykonawstwa i remontów instalacji, sieci i rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia

– System Zapewnienia Jakości w Spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007

– Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji odnośnie konstrukcyjnych wyrobów metalowych i elementów pomocniczych produkowanych wg normy PN-EN 1090-2+A1: 2012. Posiadamy uprawnienia do wytwarzania konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach EXC1, EXC2, EXC3

– Certyfikat dla Przedsiębiorców w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Dysponujemy także uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego do:

wytwarzania rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących

modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących, kotłów parowych, kotłów wodnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przesyłowych i rurociągów technologicznych do materiałów palnych, trujących lub żrących

modernizacji i naprawy suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi samojezdnych,  także przy użyciu połaczeń rozłącznych

Posiadanie powyższych certyfikatów zobowiązuje nas do utrzymywania wysokich standardów. W naszej firmie spawacze realizujący ten sektor usług posiadają uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Spawalnictwa.  Zróżnicowane metody spajania ( 135-MAG-spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych; 141-TIG-spawanie elektroda nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, 111-spawanie elektrodą otuloną, 311-spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe) pozwalają na realizację zleceń w szerokim zakresie materiałowym. Są to stale niestopowe, stale stopowe, stale specjalne w szerokim zakresie wymiarowym oraz we wszystkich pozycjach. Spawacze sukcesywnie odnawiają i podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach organizowanych przez renomowane Ośrodki Szkoleniowe. Nabyte doświadczenie połączone z uprawnieniami spawaczy pozwala nam na podejmowanie złożonych prac przy naprawach i modernizacji urządzeń dozorowych.