O Nas

„MEGAZEC” sp. z o.o. jest dużą bydgoską firmą, świadczącą usługi dla przemysłu. Nasza działalność obejmuje rynek inwestycji, remontów, modernizacji oraz kompleksowych usług utrzymania ruchu ciągłego instalacji przemysłowych.

Firma powstała w 2002 roku w wyniku przekształcenia służb remontowych ZEC Bydgoszcz S.A. Nasi pracownicy zdobyli doświadczenie w czasie 30. letniej pracy przy remontach ZEC Bydgoszcz S.A. Umiejętności te procentują w chwili obecnej, ponieważ spółka jest postrzegana jako niezwykle solidny partner, który wykonuje powierzone prace terminowo i z należytą starannością.

Jakość naszej pracy potwierdzają referencje, wystawione przez naszych klientów. Firmy takie jak Rafako, CBKK, BELMA, APW, Fabryka Palenisk Mechanicznych, Port Lotniczy Bydgoszcz, Mondi Packaging Świecie potwierdzają klasę naszych usług.
Dla potwierdzenia wysokiej jakości wyrobów i usług „Megazec”, po przeprowadzeniu szeregu audytów, otrzymał cztery certyfikaty: Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, TüV Nord,  UDT-Cert, TüV CERT. Wprowadzona polityka jakości pozwoliła również uzyskać dwa Medale Europejskie przyznawane przez BCC za: regenerację walczaka kotła parowego i rozdzielnię elektryczną niskiego napięcia.

Dla naszych partnerów wykonujemy prace elektryczne i elektroenergetyczne w pełnym zakresie, wytwarzamy konstrukcje stalowe oraz świadczymy usługi transportowe. Możliwości naszej firmy pozwalają podejmować się skomplikowanych prac takich jak remonty kotłów i ich podzespołów, wykonywanie kanałów spalin, oświetlenie płyty lotniska.

Firma „Megazec” aktywnie wykorzystuje możliwości płynące z integracji Polski z Unią Europejską – nasze konstrukcje stalowe znajdują się między innymi na stadionie piłkarskim w Lockeren i w ciepłowni BTW w Berlinie.

„MEGAZEC” Limited Liability Company is a large company from Bydgoszcz which provides services for industry. Our activity covers the market of investments, renovations, modernization and comprehensive services for maintenance of constant motion industrial plants.

The company was established in 2002 as a result of transformation of repair services ZEC Bydgoszcz S.A. (joint-stock company). Our workers have gained the experience for 30 years of work with repairs ZEC Bydgoszcz S.A. Nowadays, these abilities bear interest because the company is perceived as extremely reliable partner who carry out the work on time and with due precision.

The quality of our work is confirmed by references from our clients. Companies such as Rafako (Boiler Engineering Company), CBKK ( Boiler Engineering Design Office), BELMA, APW, Fabryka Palenisk Mechanicznych, Bydgoszcz Airport, Mondi Packaging Świecie confirm the class of our services.

To confirm the high quality of products and services “Megazec” performed various audits and obtained four certificates: Certificate of Polish Welding Centre of Excellence in Gliwice, TüV Nord, UDT-Cert, TüV CERT. Establishing the quality policy enabled us to obtain two European Medals which were given by BCC for: regeneration of boiler drum and low voltage electrical substation.

We provide our partners with complete scope of electric and electric power engineering works, we produce steel structures and offer transportation services. Capabilities of our company allow us to undertake complicated works such as boilers renovation and their components, flue gas ducts production, airport plate lighting.

“Megazec” company actively uses the possibilities emerging from Poland’s integration with the European Union- our steel structures are on the football stadium in Lockeren and in the heating plant BTW in Berlin. Page up, print